Hiking Mirdita

Titulli i Projektit:

  • Promovimi i turizmit malor ne Bashkine Mirdite nepermjet kthimit te resurseve natyrore ne produkte turistike te vizitueshme dhe te aksesueshme.

Objektivi:

  • Promovimi i turizmit malor në territorin e Bashkisë Mirditë, përmes kthimit të resuerseve natyrore ne produkte turistike te vizitueshme dhe te aksesueshme ne hard & softcopy, ne funksion te rritjes se numrit te vizitoreve dhe permiresimin e treguesve ekonomik te zones.

Rezultatet:

  • 417 km shtigje të markuara sipas standarteve ndërkombetare turistike
  • Infrastrukturë teknike e krijuar (GPS, aparat fotografik profesional, dron, laptop, Gopro, Videoreklamues)
  • Faqe interneti www.hikingmirdita.com
  • Harta të shtigjeve të botuara (3500 kopje hartash te aksesueshme edhe ne web)
  • Dokumentar për turizmin në Mirditë i publikuar
TOP